می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ماسال به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای عبدالله اکبری قرانی فرزند مهرالله کد نامزد ۱۵
۲ – آقای مهدی ایزدی فرزند هدایت کد نامزد ۱۶
۳ – آقای هدایت الله بختیاری فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷
۴ – خانم سیده سمیه جلیلی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۸
۵ – آقای مهدی جمالی فرد فرزند علی کد نامزد ۱۹
۶ – آقای مجتبی حیدری فرزند مصطفی کد نامزد ۲۱
۷ – آقای خداوردی خورسندی فرزند شیرینعلی کد نامزد ۲۴
۸ – آقای محمد دوستی مشهور به پیمان فرزند کیوان کد نامزد ۲۵
۹ – آقای مجید زارع چلمه سرا فرزند نصیر کد نامزد ۲۷
۱۰ – خانم پروانه سمیع زاده پشتماری مشهور به دستاران فرزند دانش کد نامزد ۲۸
۱۱ – آقای سیدداود شفیع پورکلوری فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۹
۱۲ – آقای محمدرضا عاشری وشمه سرا فرزند اردشیر کد نامزد ۴۱۱۳ – آقای علیرضا عباسی درخانه مشهور به حامد فرزند فرج اله کد نامزد ۴۲
۱۴ – آقای غلامرضا قربانی گنذر فرزند قربان کد نامزد ۴۵
۱۵ – آقای هادی محمدی فرزند سعادت کد نامزد ۴۶
۱۶ – آقای مصطفی نظری مهدیخان محله فرزند ندرت اله کد نامزد ۴۷
۱۷ – آقای فرداد هادی پورفرد فرزند علی کد نامزد ۴۸
۱۸ – آقای هادی واحدی فرزند ندرت کد نامزد ۴۹

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بازارجمعه(شاندرمن) به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای هومن ابراهیم نیاچکووری فرزند علی کد نامزد ۱۵
۲ – آقای سیدسجاد ایرانی فرزند سیدضیاءالدین کد نامزد ۱۶
۳ – آقای حجت الله باباپورسیاهمرد فرزند سالار کد نامزد ۱۷
۴ – آقای جهانسوز بخشی زاده شالکه فرزند نازعلی کد نامزد ۱۸
۵ – خانم عصمت جمالی چپه زادی فرزند معصوم کد نامزد ۱۹
۶ – آقای عباس حاجتی مقدم قرانی فرزند کامران کد نامزد ۲۱
۷ – آقای سیدسجاد راستکارشال فرزند سیدجعفر کد نامزد ۲۴
۸ – آقای فردین رحمانی فرزند ستار کد نامزد ۲۵
۹ – آقای مرتضی شعبان پورسیاه مرد فرزند پرویز کد نامزد ۲۶
۱۰ – آقای سیدمحمدباقر شفیعی شالکه فرزند سیدشفیع کد نامزد ۲۷
۱۱ – آقای فخرالدین شیرین نیا فرزند حسین کد نامزد ۲۸
۱۲ – آقای علی رضا صفری اولم فرزند نادعلی کد نامزد ۲۹۱۳ – آقای فرهاد کوهساری چاله سرائی فرزند امیرقلی کد نامزد ۴۱
۱۴ – آقای بهمن محمدی نیلاش فرزند آقاقلی کد نامزد ۴۲
۱۵ – خانم زهرا نیرومندسیاه مرد فرزند نوش کد نامزد ۴
توجه:
۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ماسال در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .