۱ – آقای امیرحسین اکبری معاف فرزند علیرضا کد نامزد ۱۵
۲ – آقای سیروس بهروزتوچائی مشهور به بهروزی فرزند مختار کد نامزد ۱۶
۳ – آقای حسن تقی نژادبالاجورشری فرزند سیروس کد نامزد ۱۷
۴ – آقای علیرضا ثمرولمی مشهور به ثمر فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸
۵ – آقای ابراهیم حسنی توچائی مشهور به فرشاد فرزند محسن کد نامزد ۱۹
۶ – آقای سیدمحمد حسینی ولمی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۲۱
۷ – آقای محمد صادقی بالاجورشری فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۵
۸ – آقای افشین غفاری فرزند غفار کد نامزد ۲۸
۹ – خانم سیده زهرا فاطمی فرزند سید جلال کد نامزد ۲۹
۱۰ – آقای مجید محسنی خشکرودی مشهور به شاهرخ فرزند محمدجواد کد نامزد ۴۱
۱۱ – آقای مجتبی میربلوک لیڃائی فرزند مهرداد کد نامزد ۴۵
۱۲ – آقای آرمان میرزانیاجورشری فرزند حسن کد نامزد ۴۶
۱۳ – آقای مصطفی نظری زهنده فرزند مرتضی کد نامزد ۴۸
۱۴ – آقای عسکر یوسف زاده مشهور به فرهادیوسفى فرزند محمود کد نامزد ۴

توجه:
۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.