می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای علیرضا احمدی پورشهرستانی فرزند سیاوش کد نامزد ۱۲۴
۲ – خانم فاطمه احمدی سروندی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۵
۳ – آقای پیام آقازاده لاکانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۸
۴ – آقای سیدعلی بشارت گیلانی فرزند میراحمد کد نامزد ۱۲۹
۵ – آقای جواد بشردوست طالمی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۱
۶ – آقای جواد پناهی کنستانی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۴۲
۷ – آقای محمدرضا پوررجبی طالمی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۵
۸ – آقای مجید پورصفرلیفکوئی مشهور به صفر پور فرزند حسین کد نامزد ۱۴۶
۹ – آقای جعفر پورطالمی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷
۱۰ – آقای رضا پورقربان ویشکائی فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۹
۱۱ – خانم بهاره جهان بین رودبرده فرزند منوچهر کد نامزد ۱۵۱
۱۲ – آقای علیرضا جوادی فرزند یوسف کد نامزد ۱۵۲۱۳ – آقای محمد حسن پورکدوسرائی فرزند علی کد نامزد ۱۵۶
۱۴ – آقای علیرضا حسن نیاخمیرانی مشهور به حمید فرزند کاس کد نامزد ۱۵۷
۱۵ – آقای محمدرضا خوشخوطالمی فرزند غلامحسن کد نامزد ۱۵۹
۱۶ – خانم ثمن خوشگوآینه وری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۱
۱۷ – آقای مهدی دادرس کنسستانی مشهور به مهدی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۶۲
۱۸ – آقای علی دارستانی فراهانی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۴
۱۹ – آقای جواد سمندری شهرستانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۸
۲۰ – آقای سیف اله سهرابی طالمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۹
۲۱ – آقای محمدعلی صولتی توسروندانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۱
۲۲ – آقای علیرضا عبدالرزاقی مشهور به رزاقى فرزند مهدی کد نامزد ۱۷۲
۲۳ – آقای نادر کبریائی جوبنه فرزند علی کد نامزد ۱۷۵
۲۴ – آقای علیرضا کمالی طالمی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۷۶
۲۵ – آقای حجت کیاهی کدوسرائی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۹
۲۶ – آقای سیاوش گلناربازقلعه فرزند سحر کد نامزد ۱۸۱
۲۷ – آقای مهدی مظلومی چماچائی فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۴
۲۸ – آقای رضا میراشه فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۶
۲۹ – آقای محمود نظرنیای کسبخی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۷
۳۰ – آقای محمدتقی نیک پورسروندانی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۹
۳۱ – آقای مهرداد وهابی ویزنه فرزند نجم الدین کد نامزد ۱۹۱
۳۲ – آقای سهراب یوسفی کیساری فرزند صفر کد نامزد ۱۹۲

توجه:
۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامیتعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .