بدون دیدگاه
2018/02/12 - 11:48

آیین‌نامه استخدام رسمی کارکنان پیمانی دولت ابلاغ شد

هیئت وزیران به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده در ارتباط با تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دولت به رسمی؛ استخدام رسمی کارکنان پیمانی دولت

هیات وزیران شرایط تبدیل استخدام پیمانی به استخدام رسمی را برای کارکنان دولت مشخص کرد. به گزارش خبر راست، هیئت وزیران به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده در ارتباط با تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دولت به رسمی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه […]

هیات وزیران شرایط تبدیل استخدام پیمانی به استخدام رسمی را برای کارکنان دولت مشخص کرد.

به گزارش خبر راست، هیئت وزیران به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده در ارتباط با تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دولت به رسمی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرای ماده (۴۶)قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱-استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پست‌های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات مربوط، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در این آیین‌نامه امکان‌پذیر است.

ماده۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند براساس مجوزهای صادره از محل ماده (۱) کارمندان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگی‌های تخصصی و رفتاری متناسب با پست‌های سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن  شایستگی‌های مورد نظر به استخدام آزمایشی در آورند.

تبصره- آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمون‌های استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار می‌گردد، نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌گردد، شرکت کنند که حد نصاب آزمون را براساس دستورالعمل مربوط کسب نمایند.

ماده۳- به منظور تشخیص صلاحیت موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی، مورد نظر در بند مذکور به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری واگذار می‌گردد.

ماده ۴-تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران براساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.

ماده۵-دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه و همچنین شرح وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درخ صوص ماده (۳) این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انساین می‌رسد.

ماده ۶- تصویب نامه‌های شمراه ۲۲۱۴۱۳ت۹۳۹۱۳ک مورخ ۳۱/۱۱/۱۳۸۸ و ۲۶۲۷۷۰/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ لغو می‌شود.

ایلنا


شماره خبر 17575 - 2018/02/12
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com