5 اسفند 1402

انحصار وراثت

 موضوع مورد بحث ما در خصوص انحصار وراثت است .

اختصاصی خبر راست:   کیمیا اخباری :دانشجوی رشته حقوق گرایش جزا و جزم شناسی مقطع دکترا؛ قبل از شروع مورد بحث در حقوق ایران لازم می دانم جایگاه ارث در قرآن را بیان نمایم تا شهروندان محترم بدانند که ایفای حق و حقوق دیگران در مورد ارث چقدر حائز اهمیت است .
??جایگاه ارث در قرآن کریم :
حق الناسی که خداوند تقسیم آن را شخصا به عهده گرفته است .
قرآن به عنوان یک کتاب کامل و جامع ،همه مسائل مربوط به زندگی آدمی را بی کم و کاست در خود منعکس کرده است و در این رهگذر از بحث (ارث) هم غافل نمانده است .
ارث حق الناسی است که خداوند به خاطر اهمیت موضوف ،تقسیم آن را شخصا به عهده گرفت و حق هر حقداری را به او داد.
اگر بر اساس حگم قرآن در مورد ارث عمل کنیم بسیاری از اختلافات خانوادگی به خاطر ارث از بین خواهد رفت .
قرآن کریم در خصوص ارث در سوره مبارکه نسا در آیه 11 ،12، 176 اورده است.
??احادیث در رابطه با ارث :
پیامبر اکرم (ص)فرموده است :
وصیت کردن ،وظیفه هر مسلمانی است و بر هیچ مسلمانی سزاوار نیست که شبی را سپری کند ، مگر این که وصیتش زیر سرش باشد . آن حضرت همچنین می فرمایند:خداوند راضی نشد که کار تعیین ارث را به فرشته ای مقرب یا پیامبری مرسل واگذارد ،بلکه موصوع تقسیم ماترک را شخصا به عهده گرفت و حق هر حقداری را به او داد.

??انحصار و اثت چیست؟
پس از فوت فرد،اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می شود . وراث اگر می خواهند سهم الارث خود را مطالبه و در آن اصرف کنند در مرحله اول باید انحصار وراثت کنند.
??مراحل انحصار وراثت:
وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و داراییهای متوفی را اعم از منقول و غیر منقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه و رسید آن را دریافت و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
?? مدارک مورد نیاز :
1. گواهی فوت
2.شناسنامه متوفی و ورثه
3. اگر متوفی متاهل بوده ،ارائه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است . بر اساس استشهادیه ،شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می دهند که ورثه فرد متوفی چه کسانی هستند . پس از اماده شدن این مدارک ،ورثه این مدارک را به شورای حل اختلاف تحویل می دهند . این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می کند .
سوال اینجاست که برای انحصار وراثت از کجا باید شروع و اقدام کنید؟
بسیاری از شهروندان محترم در خصوص انحصار وراثت با مشکلاتی مواجه هستند و نمی دانند چگونه باید اقدامات قانونی را انجام دهند .
بارها این سوالات در ذهن وراث پیش می اید که برای انحصار وراثت چگونه اقدام کنند؟ در این نوشته سعی نموده ام که به سوالات اساسی متقاضیان پاسخ دهم تا رفع مشکل شود .
??سوال: کدام دادگاه می تواند انحصار وراثت صادر کند؟
طبق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی ،دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که :آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که -اخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است .
بنابراین مرجع صلاحیتدار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.
نکته بسیار مهم که باید به آن توجه شود این است که 1: چون صدور گواهی انحصار وراثت به شوراهای حل اختلاف واگذار شده به غیر از کلان شهرها ،برای شروع به دادگاه مراجعه کنید و طبق دستور رییس دادگستری به شورا ارجاع خواهد شد.
??ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف :
گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارائه می شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امدر حسبی پیش بینی شده است صادر می شود.
??تشریفات دادرسی مس از تقدیم دادخواست: دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی،درخواست متقاضی را در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه محلی ،آگهی می نماید و هزینه نشرآگهی نیز به عهده متقاضی است .
پس از انقضای یک ماه از تاریخ تشر اگهی در صورتی که معترض نباشد ،دادگاه با توجه به ادله و اسناد تقدیمی،گواهی انحصار وراثت مشعر بر اصدیق وراثت ،تعیین تعداد ورثه و نسبت انها به متوفی گواهی انحصار وراثت صادر می تماید و در صورت اعتراض وراث ، دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی معین نموده و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است .
?? نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت:
1. در صورتی که در زمان فوت ،نطفه ای منعقد شده باشد ،جنین نیز جز ورثه می باشد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
طبق قانون مدنی :شرط وراثت، زنده متولد شدن می باشد .
2. در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می کند .
3. در صورتیکه برای محجور ،قیم معین نشده باشد ،دادستان می تواند به نام محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید .
?? ارث زوجه از اموال متوفی :
در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از هین یا قیمت آن ارث نمی برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال غیرمنقول نیز ارث می برد و این موضوع نیز در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می شود.
در حقیقت زوجه از حیث اینکه در همه اموال سهم دارد ،مشابه سایر وراث است .چنانچه در زمان فوت متوفی مورث ؛جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوقی ازث خواهد برد، نمی توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنبن ارائه کرد و اگر درخواست شده باشد ،رسیدگی باید متوقف شود.
?? گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی:
طبق ماده 356 قانون امور حسبی ،تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن مس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *