4 اسفند 1402

شهرداری منطقه دو

ملاقات مردمی شهردار رشت با شهروندان در شهرداری منطقه دو

بازدید شهردار رشت از منطقه دو شهرداری رشت

ادامه پیاده روسازی در شهرداری منطقه دو رشت

اجرای یک پروژه عمرانی در بازار بزرگ رشت

گزارش تصویری حوزه مدیریت خدمات شهری از هفته سی و چهار طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت

گزارش تصویری حوزه مدیریت خدمات شهری از هفته سی و یکم طرح پاک سازی هفتگی محلات شهر رشت

گزارش تصویری حوزه مدیریت خدمات شهری از هفته بیست و هشتم طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت

گزارش تصویری از هفته بیست و ششم طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت توسط مدیریت خدمات شهری

گزارش تصویری حوزه مدیریت خدمات شهری از هفته بیست و چهارم طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت

گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری رشت با محوریت شهرداری منطقه دو