۱ – آقای حمید چمنی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۵
۲ – آقای شهاب حاجعلیپور فرزند شهرام کد نامزد ۱۶
۳ – آقای حسین حسین پورلیموچائی فرزند جانعلی کد نامزد ۱۸
۴ – آقای صفر حسین زاده پیرموسائی فرزند قاسم کد نامزد ۱۹
۵ – آقای مهیار حسین زاده پیرموسائی فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۱
۶ – آقای میلاد حق شناس پشکه فرزند مسعود کد نامزد ۲۴
۷ – آقای مجتبی داداشی فرزند مصطفی کد نامزد ۲۵
۸ – آقای حسین صادقی کوچصفهانی مشهور به حاج حسین فرزند فرامرز کد نامزد ۲۸
۹ – خانم زینب عابدی کوچصفهانی فرزند حسین کد نامزد ۲۹
۱۰ – آقای مرتضی علی پورنواسطلی مشهور به رامین فرزند صادق کد نامزد ۴۱
۱۱ – آقای محمدرضا کاظمی پورجوبیجارکلی مشهور به سامان فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۵
۱۲ – آقای علی گلشن مژدهی فرزند حسن کد نامزد ۴۶
۱۳ – آقای سعید محمدابراهیم زاده پشکه مشهور به سعید ابراهیم زاده فرزند ناصر کد نامزد ۴۹
۱۴ – آقای حامد نژادرضائی گیلوائی مشهور به نژادی فرزند حمیدرضا کد نامزد ۵۱

توجه:

۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.