می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار میشود.

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر  لولمان به شرح زیر می باشد:
۱ – آقای آرش احمدیان رشت آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۵
۲ – خانم ستایش اسماعیلی فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۶
۳ – خانم سیده مریم پاک زادسلکی سری مشهور به خانوم شهردار فرزند سیدفاضل کد نامزد ۱۷
۴ – آقای علیرضا پاکزادکرباسدهی فرزند صفر کد نامزد ۱۸
۵ – آقای رضا توکلی رودبارکی مشهور به معلم فرزند حسین کد نامزد ۱۹
۶ – آقای محمدرضا جهانی رکن سرائی مشهور به پویا فرزند محمد کد نامزد ۲۱
۷ – آقای سیدمحمود حسینی رشت آباد فرزند سیدجمال کد نامزد ۲۴
۸ – آقای محمد حمیدی پیربستی مشهور به وحید فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۵
۹ – آقای حسین زمانی رودبارکی مشهور به فرزاد فرزند محمد کد نامزد ۲۸
۱۰ – آقای شهرام زمانی رودبارکی فرزند محمد کد نامزد ۲۹
۱۱ – آقای محسن سعیدفر فرزند مظفر کد نامزد ۴۱
۱۲ – آقای داود لطیفی پیربستی فرزند علیرضا کد نامزد ۴۲۱۳ – آقای حمیدرضا مردنیک مشهور به احسان فرزند حسن کد نامزد ۴۵
۱۴ – خانم رقیه مرزداررودبارکی مشهور به مژده فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۶
۱۵ – آقای بهنام مصلح فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۷
۱۶ – آقای مصطفی مهربان رشت آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۸
۱۷ – خانم عاطفه نوروزی رشت آبادی فرزند حسن کد نامزد ۴۹

 اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر پیربازار به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای مازیار ابراهیمی پیربازاری فرزند حسین کد نامزد ۱۵
۲ – آقای میثم بخشی نیاپیربازاری فرزند احمد کد نامزد ۱۶
۳ – آقای مهرشاد پورنوروز مشهور به مهرشاد فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷
۴ – خانم معزز تقی زاده کفترودی فرزند حاجیگل کد نامزد ۱۸
۵ – آقای اصغر توفیقی ذوالفرانی فرزند عوضعلی کد نامزد ۱۹
۶ – آقای کمیل حسینی منگودهی فرزند قاسم کد نامزد ۲۴
۷ – آقای حسین خوش قیافه پیله داربن فرزند حسن کد نامزد ۲۵
۸ – آقای حسن دوستی ماسوله فرزند ندرت اله کد نامزد ۲۶
۹ – آقای مرتضی رحیم نژادمنگوده مشهور به میلاد فرزند غلام کد نامزد ۲۷
۱۰ – آقای محمود رزمجوپیربازاری فرزند محمد کد نامزد ۲۸
۱۱ – خانم مرضیه رنجبرکفترودی فرزند رسول کد نامزد ۲۹
۱۲ – آقای اکبر زحمت کش پیربازاری فرزند نبی کد نامزد ۴۱۱۳ – آقای علی اکبر شاهبازی فرزند رستمعلی کد نامزد ۴۵
۱۴ – خانم نازنین شیدائی پستکی مشهور به پستکى فرزند حسین کد نامزد ۴۶
۱۵ – خانم معصومه عابدی فرزند محمداسمعیل کد نامزد ۴۷
۱۶ – آقای امین فرهنگ فرزند محمد کد نامزد ۵۱
۱۷ – آقای جعفر قربان زاده فرزند علی کد نامزد ۵۲
۱۸ – آقای محمد قربانی پیربازاری فرزند محسن کد نامزد ۵۴
۱۹ – آقای محمدحسین محمدزاده پیربازاری فرزند محمد کد نامزد ۵۶
۲۰ – آقای سیدعلی معصومی مشهور به سید على فرزند سیدحسین کد نامزد ۵۸
۲۱ – آقای عابد نوروزی کیشی فرزند غلام کد نامزد ۶

توجه:
۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.