اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسازی شهر آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر به شرح زیر می باشد:

۱ – خانم صاحبه اغراضی داخل مشهور به صاحبه اغراضى داخل فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۲۵
۲ – آقای ابراهیم بدپسند فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶
۳ – خانم وحیده پرآذران فرزند ایرج کد نامزد ۱۲۸
۴ – آقای جواد پورصالح شادهسری فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹
۵ – خانم رقیه تیغ نوردکورکاء فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۲
۶ – آقای حسن حبیب پور فرزند یوسف کد نامزد ۱۴۵
۷ – آقای سیداحمد حسین زاده علوی مشهور به سید رضا فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۴۶
۸ – آقای رضا خانجانی لسکو مشهور به دانیال فرزند مسعود کد نامزد ۱۴۷
۹ – آقای نواب خوش سیرت چوری فرزند حسین کد نامزد ۱۴۸
۱۰ – آقای عماد دهپاس فرزند فیض اله کد نامزد ۱۵۱
۱۱ – آقای عباس راغبی مقدم فرزند محمدنقی کد نامزد ۱۵۲
۱۲ – آقای حمیدرضا رسولی فرزند نادر کد نامزد ۱۵۴
۱۳ – آقای محمدرضا رمضان نژادجلالی فرزند محمدشفیع کد نامزد ۱۵۶
۱۴ – خانم رویا شعبانی کورکاه فرزند کاظم کد نامزد ۱۵۹
۱۵ – آقای میرحسین شفیع پورحسینی فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۶۱
۱۶ – آقای عباس عالم فرزند جعفر کد نامزد ۱۶۴
۱۷ – آقای مازیار عباس پور فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵
۱۸ – آقای مجتبی علی خواه فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۹
۱۹ – آقای وحید قربانی پنڃاه فرزند مرتضی کد نامزد ۱۷۲
۲۰ – آقای مهدی کارگرگرانسایه فرزند عیسی کد نامزد ۱۷۴
۲۱ – آقای حسن کشاورزجسیدانی مشهور به حسن کشاورز جسیدانى فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۶
۲۲ – آقای رضا کوچکی دهشالی فرزند محرمعلی کد نامزد ۱۷۸
۲۳ – آقای مهران کیان فرزند محمد کد نامزد ۱۷۹
۲۴ – آقای محمد گلباغی آستانه فرزند هادی کد نامزد ۱۸۱
۲۵ – آقای مهدی محسنی درگاه مشهور به رضا فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۲
۲۶ – آقای محمدصادق مقدادی چوری فرزند علیرضا کد نامزد ۱۸۵
۲۷ – آقای مهرداد موسی پورلفوت فرزند صفر کد نامزد ۱۸۷
۲۸ – آقای فاروق نصرجلالی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۹
۲۹ – آقای سیدعباس نورحسینی مشهور به امیر فرزند سیدعبداله کد نامزد ۱۹۱
۳۰ – آقای مجید همتی چوری فرزند شعبان کد نامزد ۱۹۴
۳۱ – آقای علیرضا یوسفی کتشصت آبادان مشهور به سعید فرزند رحمت کد نامزد ۱۹۵

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کیاشهر به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای محمد احمدنژادلیڃائی فرزند قاسم کد نامزد ۱۶
۲ – آقای صفرعلی احمدیان حسن کیاده فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۷
۳ – آقای فرید اسماعیل زاده فرزند رمضان کد نامزد ۱۸
۴ – آقای رضا اکبری فرزند مقصود کد نامزد ۱۹
۵ – آقای امید اوژولنده فرزند محمد کد نامزد ۲۱
۶ – آقای حاتم پورباقری مشهور به سیامک فرزند احمد کد نامزد ۲۴
۷ – خانم افسانه پورکریمی دریاکناری فرزند علی کد نامزد ۲۵
۸ – آقای فرشید پیرخندان لسکوکلایه فرزند هادی کد نامزد ۲۶
۹ – آقای ضیاء تعلیمیان فرزند شاپور کد نامزد ۲۷
۱۰ – آقای علیرضا ثانی حسن کیاده مشهور به حمید فرزند مسلم کد نامزد ۲۸
۱۱ – آقای محمد جانعلی پورلشکامی فرزند رضا کد نامزد ۲۹
۱۲ – آقای فریدون جوادی امیرکیاسری فرزند نجفقلی کد نامزد ۴۱
۱۳ – آقای ابراهیم حقانی حسن کیاده فرزند رضا کد نامزد ۴۲
۱۴ – آقای مهرداد خاویاری حسن کیاده مشهور به بهزاد فرزند قاسمعلی کد نامزد ۴۵
۱۵ – آقای ضیاء ذاکرحسینی فرزند حسین کد نامزد ۴۶
۱۶ – خانم آمنه سحرخیز مشهور به سهیلا فرزند محمود کد نامزد ۴۷
۱۷ – آقای حسین عسگری سوادجانی فرزند اسد کد نامزد ۵۲
۱۸ – آقای علی علی اکبرزاده کریمی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۵۴
۱۹ – آقای کورش علی نیای دهکاء فرزند حسن کد نامزد ۵۶
۲۰ – آقای کمیل غریبی حسن کیاده فرزند رحیم کد نامزد ۵۷
۲۱ – آقای مرتضی ناصری حسن کیاده فرزند نادر کد نامزد ۶۴
۲۲ – آقای علی وظیفه شناس فرزند حسن کد نامزد ۶

توجه:
۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری آستانه اشرفیه در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد
۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.