اسامی نهایی کاندیدای شورای شهر لاهیجان به شرح زیر است:

اسامی نهایی کاندیدای شورای شهر رودبنه به شرح زیر است: