۱- شمار مقاله ها (Article Count) یا AC یعنی تعداد مقاله های منتشر شده در نشریه ها بدون توجه به شمار پدیدآوران.

۲- شمار کسری (Fractional Count) یا FC سهم مشارکت هر پدیدآور در نگارش یک مقاله را محاسبه می کند.

۳- شمار کسری وزنی (Weighted Fractional Count) یا WFC که به شمار کسری وزن اختصاص می دهد. این شاخص اصلاح شده شمار کسری است. مثلا در حوزه های ستاره شناسی و فیزیک به دلیل حجم بیشتر این انتشارات نسبت به دیگر حوزه ها در نمایه “نیچر” به این حوزه وزن داده می شود تا تاثیرشان کمتر شود.

شایان ذکر است در سال ۲۰۱۹ دانشگاه گیلان از میان ۶۹ دانشگاه ایرانی رتبه ۴۴ را به خود اختصاص داده بود.