بدون دیدگاه
2017/07/08 - 12:05

تابلویی از سهراب سپهری که ۳میلیارد تومان فروخته شد

هفتمین حراج تهران با مجموع مبلغ ۲۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان انجام شد.اثر سهراب سپهری از مجموعه درخت با مبلغ سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شد

اثر سهراب سپهری از مجموعه درخت با مبلغ سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان گران ترین اثری بود که فروخته شد. به گزارش خبر راست، هفتمین حراج تهران با مجموع مبلغ ۲۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان انجام شد. اثر سهراب سپهری از مجموعه درخت با مبلغ سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان گران ترین […]

اثر سهراب سپهری از مجموعه درخت با مبلغ سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان گران ترین اثری بود که فروخته شد.

به گزارش خبر راست، هفتمین حراج تهران با مجموع مبلغ ۲۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان انجام شد. اثر سهراب سپهری از مجموعه درخت با مبلغ سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان گران ترین اثری بود که فروخته شد.

هفتمین حراج تهران با مجموع مبلغ ۲۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان انجام شد.اثر سهراب سپهری از مجموعه درخت با مبلغ سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شد


شماره خبر 6186 - 2017/07/08
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com