بدون دیدگاه
2018/02/10 - 13:37

گزارش تصویری از پاکسازی و درختکاری در حاشیه تالاب عینک رشت

پاکسازی و درختکاری در حاشیه تالاب عینک رشت با حضور رئیس شورا رشت، رئیس کمیسیون فرهنگی، عضو شورا، رئیس سازمان پسماند و مدیر خدماتشهر شهرداری رشت انجام شد.

پاکسازی و درختکاری در حاشیه تالاب عینک رشت با حضور رئیس شورا رشت، رئیس کمیسیون فرهنگی، عضو شورا، رئیس سازمان پسماند و مدیر خدماتشهر شهرداری رشت انجام شد. به گزارش خبر راست، پاکسازی و درختکاری در حاشیه تالاب عینک رشت با حضور رئیس شورا و اعضای شورای رشت انجام شد. پاکسازی و درختکاری در حاشیه […]

پاکسازی و درختکاری در حاشیه تالاب عینک رشت با حضور رئیس شورا رشت، رئیس کمیسیون فرهنگی، عضو شورا، رئیس سازمان پسماند و مدیر خدماتشهر شهرداری رشت انجام شد.

به گزارش خبر راست، پاکسازی و درختکاری در حاشیه تالاب عینک رشت با حضور رئیس شورا و اعضای شورای رشت انجام شد.

پاکسازی و درختکاری در حاشیه تالاب عینک رشت با حضور “امیرحسین علوی” رئیس شورا شهر رشت، “محمدحسن عاقل منش” رئیس کمیسیون فرهنگی، “محمدحسن علیپور” عضو شورا، “علیرضا حاجی پور” رئیس سازمان پسماند و “محمدباقر بشردانش” مدیر خدماتشهر شهرداری رشت انجام شد.


شماره خبر 17491 - 2018/02/10

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com