6 اسفند 1402

اسامى ۳۰۱ نامزد انتخابات شورای شهر رشت منتشر شد

به گزارش خبر راست، به نقل از کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان رشت آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر رشت بشرح زیر اعلام گردید.

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رشت می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹  برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رشت به شرح زیر می باشد:

 1. آقای حسن آبادگرچهارده فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۴
 2. آقای عبدالرضا ابراهیمی بنکسر مشهور به فرزند یداله کد نامزد ۱۲۵
 3. آقای عظیم احسان بخش مستحسن فرزند باقر کد نامزد ۱۲۶
 4. آقای علی احمدنیا فرزند رشید کد نامزد ۱۲۷
 5. آقای آریا احمدی فرزند رسول کد نامزد ۱۲۸
 6. آقای حسین احمدیان فرزند نبى کد نامزد ۱۲۹
 7. آقای مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۱
 8. آقای کامران احمدی گلابخواران مشهور به کامى فرزند یعقوب کد نامزد ۱۴۲
 9. آقای سیدعلی اصغر اخباری آزادپیشخانی فرزند گلیمر کد نامزد ۱۴۵
 10. آقای حمید آخشته فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶
 11. آقای عبداله اسدی فرزند آقا محمد کد نامزد ۱۴۷
 12. آقای نقی اسدی هریس مشهور به اسدی آموزش و پرورش فرزند نظامعلی کد نامزد ۱۴۸
 13. خانم فاطمه اسلام دوست کردمحله فرزند احمدرضا کد نامزد ۱۴۹
 14. آقای سجاد اسماعیل پورلیفشاگرد فرزند محمد مهدی کد نامزد ۱۵۱
 15. آقای حامد اسمعیلی زارع فرزند حمید کد نامزد ۱۵۲
 16. خانم الهام آشفته رودبرده فرزند جلیل کد نامزد ۱۵۴
 17. خانم مریم افتخاری توچائی مشهور به مینا فرزند محسن کد نامزد ۱۵۶
 18. آقای نوید اقائی فرزند ایمانقلى کد نامزد ۱۵۷
 19. آقای رامین آقائی هشجین فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸
 20. آقای جهان بخش آقازاده فرزند مضان کد نامزد ۱۵۹
 21. آقای کریم آقازاده دمیرچی فرزند امید کد نامزد ۱۶۱
 22. آقای رضا اکبری چیرانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۲
 23. آقای محمدمهدی الطافی فرزند محمد تقى کد نامزد ۱۶۵
 24. آقای سیدغفور الهیان فرزند سید محمد کد نامزد ۱۶۷
 25. خانم سیده زهرا امامی مؤیدی فرزند سیدزین العابدین کد نامزد ۱۶۸
 26. آقای آرمان امیدی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۱
 27. آقای کادوس امیدی طرازکوهی مشهور به کادوس فرزند محمد اسحق کد نامزد ۱۷۲
 28. آقای محمدرضا امیری نژاد فرزند بابا کد نامزد ۱۷۴
 29. آقای محمدمهدی انتظام فرزند زکریا کد نامزد ۱۷۵
 30. آقای احمدرضا ایرانمنش فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۶
 31. آقای خسرو ایلچی خرارودی فرزند گل برار کد نامزد ۱۷۸
 32. خانم نینا بابائی کرنق فرزند محسن کد نامزد ۱۷۹
 33. آقای روشن بابائی همتی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۸۱
 34. خانم الناز باقری چوبه فرزند عمران کد نامزد ۱۸۴
 35. آقای محمود باقری خطیبانی مشهور به حاج محمد فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۸۵
 36. خانم مینا بالیدی زنجانی فرزند فتحعلى کد نامزد ۱۸۶
 37. آقای محسن بختیاری بخت آزما مشهور به نیما فرزند عباس کد نامزد ۱۸۷
 38. آقای حسین بخشی پوربهمبری فرزند حسین کد نامزد ۱۸۹
 39. آقای حسین برادران جمیلی فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۹۱
 40. آقای ابراهیم برناس فرزند حسن کد نامزد ۱۹۲
 41. خانم سولماز بروجردی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۴
 42. آقای امیرهوشنگ برونی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۹۵
 43. آقای شایان بصیر فرزند عبدالله کد نامزد ۱۹۶
 44. آقای سیامک بلندپور فرزند نصراله کد نامزد ۱۹۸
 45. آقای حسینعلی بنائی املشی فرزند عیسى کد نامزد ۲۱۲
 46. آقای رضا بهشتی دافچاهی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۱۴
 47. آقای عبدالرضا بی آزار فرزند عباس کد نامزد ۲۱۵
 48. آقای بیژن بیژن نساز فرزند اسمعلی کد نامزد ۲۱۶
 49. آقای محمد پاداشت فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۱۷
 50. آقای بهزاد پارسا فرزند قربان کد نامزد ۲۱۸
 51. آقای محسن پریوش کمساری فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۴۱
 52. آقای جواد پسندیده فرزند جعفر کد نامزد ۲۴۲
 53. آقای معین پورابوالقاسم حسینی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۷
 54. خانم اعظم پوراسماعیلیان فرزند غلام حسین کد نامزد ۲۴۸
 55. آقای حسین پورحسین یکتاپاسکه فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۹
 56. آقای حسین پورقاسمی فتیده فرزند گداعلى کد نامزد ۲۵۱
 57. آقای ابوالفضل پورمجیب اسطلکی فرزند عباس کد نامزد ۲۵۴
 58. آقای سیدمحمد پورمحب حسینی فرزند سید قاسم کد نامزد ۲۵۶
 59. آقای کامران پورمحمدعلی فرزند کاظم کد نامزد ۲۵۷
 60. آقای سهند پورمرزحقیقی فرزند سالار کد نامزد ۲۵۸
 61. آقای محمد پویا فرزند منوچهر کد نامزد ۲۶۱
 62. آقای رضا پیربنیه فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۶۲
 63. خانم افسانه پیرکاری فرزند محمدتقى کد نامزد ۲۶۴
 64. خانم فرانک پیشگر فرزند رحیم کد نامزد ۲۶۷
 65. آقای عباس تجددی طلب رشتی فرزند غلام کد نامزد ۲۶۸
 66. آقای حجت تربیت دوست فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۶۹
 67. آقای کامران تقوی فرزند حسین کد نامزد ۲۷۱
 68. آقای محمدحسن تقی زاده ثابت قدم مشهور به مسعود فرزند یوسف کد نامزد ۲۷۲
 69. آقای شهرام تندکارمبارکی فرزند محمد کد نامزد ۲۷۴
 70. آقای بهنیا ثابت رفتار فرزند حسین کد نامزد ۲۷۵
 71. آقای سیدرضا ثابت قدم فرزند سیدمحمود کد نامزد ۲۷۶
 72. آقای مسعود ثابت قدم مقدم فرزند محمود کد نامزد ۲۷۸
 73. آقای حمیدرضا جاهدی دلیوند فرزند محمد تقى کد نامزد ۲۷۹
 74. آقای مختار جباری فرزند تیمور کد نامزد ۲۸۲
 75. آقای حجت جذب فرزند علی کد نامزد ۲۸۴
 76. آقای حمیدرضا جعفرزاده توچاهی فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۸۵
 77. آقای علی جعفری فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۸۶
 78. آقای علی رضا جعفری گلنگشی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۸۷
 79. آقای بهمن جعفری نژادجوبنی فرزند عقیل کد نامزد ۲۸۹
 80. آقای رامین چهره ای بلگوری فرزند احمد کد نامزد ۲۹۲
 81. آقای رضا حاجتی فرزند محمد کد نامزد ۲۹۴
 82. آقای اسمعیل حاجی پور فرزند حسین کد نامزد ۲۹۶
 83. آقای محمد حاجی جعفری فرزند حسین کد نامزد ۲۹۷
 84. خانم سیده لیلا حجتی ذوالپیرانی فرزند سید اسماغیل کد نامزد ۲۹۸
 85. خانم محبوبه حسن زاده شاهخالی فرزند رسول کد نامزد ۴۱۲
 86. آقای منوچهر حسنی دورودخانی فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۱۴
 87. خانم معصومه حسین پور فرزند اسمعیل کد نامزد ۴۱۵
 88. آقای مرتضی حسین زاده مقدم گورابی فرزند حسین کد نامزد ۴۱۶
 89. آقای سیدعلی حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد ۴۱۷
 90. آقای سیدعلیرضا حسینی فرزند سیدموسى کد نامزد ۴۱۸
 91. آقای سیدحمید حسینی خشت مسجدی فرزند سید جمال کد نامزد ۴۱۹
 92. آقای محسن حسینی شهیدانی فرزند فریدون کد نامزد ۴۲۱
 93. آقای نادر حسینی مژدهه فرزند حسین کد نامزد ۴۲۴
 94. آقای سکینه حقدوست مشهور به هلن حقدوست فرزند حسین کد نامزد ۴۲۵
 95. آقای علی اکبر حیدری مشهور به مسعود فرزند حیدر على کد نامزد ۴۲۶
 96. آقای حامد حیدری ایمن آبادی مشهور به ایمن آبادی فرزند حسین کد نامزد ۴۲۷
 97. آقای غلامرضا خاکسارنجفی مشهور به خاکسار فرزند عزیزعلی کد نامزد ۴۲۹
 98. آقای رحمان خدابخشی چماچائی مشهور به سجاد فرزند فتحعلی کد نامزد ۴۵۴
 99. آقای میثم خرقه پوش شالکوهی فرزند رحیم کد نامزد ۴۵۶
 100. آقای روزبه خلیق معینی فرزند مهداد کد نامزد ۴۵۷
 101. آقای روزبه خلیلی باهر فرزند محمد رضا کد نامزد ۴۵۸
 102. خانم مرجان خنده جام فرزند محمود کد نامزد ۴۵۹
 103. آقای محمدمهدی خورسندی فرزند محمد مهدی کد نامزد ۴۶۱
 104. آقای سعادتمند داودی لیپائی مشهور به سعید فرزند عزیزاله کد نامزد ۴۶۴
 105. آقای فریدون داوری فرزند عبد اله کد نامزد ۴۶۵
 106. آقای اسماعیل دلیری فرزند علی کد نامزد ۴۶۷
 107. آقای فرشید دهدارکارسیدانی فرزند تیمور کد نامزد ۴۶۸
 108. آقای محرم دهقانی قنبرلو فرزند الله وردی کد نامزد ۴۶۹
 109. آقای سیدمرتضی دیباجی فرزند سید محمد کد نامزد ۴۷۲
 110. آقای مجید ذات پرورحقی فرزند احمد کد نامزد ۴۷۴
 111. آقای بهراد ذاکری فرزند بیت اله کد نامزد ۴۷۵
 112. آقای همایون ذبیحی فرزند مسعود کد نامزد ۴۷۶
 113. آقای حقیقت اله رجبی فرزند هیبت الله کد نامزد ۴۷۸
 114. آقای حسن رجبی ثابت چوبری فرزند قربانعلی کد نامزد ۴۷۹
 115. آقای پرویز رجبی کلوانی فرزند مصطفی کد نامزد ۴۸۱
 116. آقای مجید رجبی ویسرودی فرزند على کد نامزد ۴۸۲
 117. آقای حسن رجیون پلکوئی فرزند محمد کد نامزد ۴۸۴
 118. آقای حجت رحمت خواه رشت فرزند گداعلی کد نامزد ۴۸۵
 119. آقای داریوش رحمتی فرزند هادی کد نامزد ۴۸۶
 120. آقای مسعود رحیم زاده آلمانی فرزند محمدعلى کد نامزد ۴۸۹
 121. آقای حمید رحیمی لیموئی فرزند غلام على کد نامزد ۴۹۱
 122. آقای مجتبی رستمی سینه سر فرزند قلعه میرزا کد نامزد ۴۹۴
 123. آقای مهدی رشادکوچصفهانی فرزند نصرت اله کد نامزد ۴۹۶
 124. خانم سمانه رضائی تبار فرزند حسین کد نامزد ۴۹۷
 125. خانم مریم رضائی جبارآبادی فرزند نا صر کد نامزد ۴۹۸
 126. آقای محمد رضاپورچهارده مشهور به میلاد فرزند احمد کد نامزد ۵۱۲
 127. خانم طاهره رضاپورکویشاهی فرزند على کد نامزد ۵۱۴
 128. آقای علیرضا رعدپیما فرزند سیامک کد نامزد ۵۱۵
 129. آقای داریوش رفیعی فرزند احمد کد نامزد ۵۱۶
 130. خانم مریم رفیعی حلقه سری فرزند محمد رضا کد نامزد ۵۱۷
 131. خانم شهربانو رمضانپور فرزند رجب کد نامزد ۵۱۸
 132. خانم زهرا رمضانپورعثماوندانی فرزند زهرا کد نامزد ۵۱۹
 133. آقای احمد رمضان پورنرگسی مشهور به حاج احمد فرزند على کد نامزد ۵۲۱
 134. آقای مجتبی رمضانی فرزند عزیز کد نامزد ۵۲۴
 135. آقای هادی رمضانی پاچکناری فرزند پرویز کد نامزد ۵۲۶
 136. آقای علی رنجبر مشهور به پیمان فرزند صفر کد نامزد ۵۲۷
 137. آقای جلال رهبری فرزند داود کد نامزد ۵۲۹
 138. آقای فرشید رهبری قلعه سرائی فرزند جمشید کد نامزد ۵۴۱
 139. آقای سعید روحی شالمائی فرزند حسن کد نامزد ۵۴۵
 140. خانم شیرین ریحانی سراوانی فرزند محمدتقی کد نامزد ۵۴۶
 141. آقای فرهام زاهدآجی بوزایه مشهور به فرهام فیاض زاهد فرزند حجت کد نامزد ۵۴۸
 142. آقای جواد زبردست گشتی فرزند على کد نامزد ۵۴۹
 143. آقای حسین زمانی پاشاکی فرزند على کد نامزد ۵۶۱
 144. آقای میثم زهرابی کلنگستانی فرزند محسن کد نامزد ۵۶۲
 145. آقای سیدجعفر ساداتی فلاح آبادی مشهور به سید امین فرزند سیدگلمیر کد نامزد ۵۶۷
 146. آقای عبدالرضا ساعدبرهمند فرزند على کد نامزد ۵۶۸
 147. آقای حسین سربازمقدم فرزند حسن کد نامزد ۵۷۱
 148. آقای عنایت اله سلیمانی فرزند فیض الله کد نامزد ۵۷۲
 149. آقای حسین سماکچی مشهور به مازیار سماکچى فرزند محمدمهدی کد نامزد ۵۷۴
 150. آقای سیدسجاد سیدآموزنده فرزند سید حسین کد نامزد ۵۷۵
 151. خانم سیده مینا سیدپور فرزند سید محمد کد نامزد ۵۷۶
 152. آقای سیدرسول سیدرضاپوردارابی مشهور به سید رامین دارابى فرزند سید کمال کد نامزد ۵۷۸
 153. خانم شکوه سادات سیدعلی اکبر فرزند محمود کد نامزد ۵۷۹
 154. آقای جلیل شادپورعلیزاده مشهور به انوش علیزاده فرزند غلام رضا کد نامزد ۵۸۱
 155. آقای محمد شادمان شهرستانی فرزند اسمعیل کد نامزد ۵۸۲
 156. آقای حمید شریفی فرزند قربانعلی کد نامزد ۵۸۵
 157. آقای عبدالرضا شریفی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۵۸۶
 158. آقای مهران شفق پور فرزند خلیل کد نامزد ۵۸۹
 159. آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه فرزند سیدحسین کد نامزد ۵۹۱
 160. آقای جلال الدین محمد شکریه مشهور به مهران فرزند احمد کد نامزد ۵۹۲
 161. آقای مرتضی شگفت فرزند محمد کد نامزد ۵۹۴
 162. آقای محمد شمس نصرتی فرزند رضا کد نامزد ۵۹۵
 163. آقای سعید شهریاری فرزند على کد نامزد ۵۹۶
 164. آقای میثم شیردل پوردورودخانی فرزند محمد کد نامزد ۵۹۷
 165. خانم فاطمه شیرزاد فرزند رجبعلى کد نامزد ۵۹۸
 166. آقای بهروز شیعه یان فرزند محمود کد نامزد ۶۱۲
 167. خانم آمنه صادق پوراردبیلی فرزند رحیم کد نامزد ۶۱۴
 168. آقای ادریس صحفی فرزند باقر کد نامزد ۶۱۷
 169. آقای مجتبی صدرآرا فرزند على کد نامزد ۶۱۸
 170. آقای سیدعبدالوهاب صفائی گوراب فرزند سید یحیى کد نامزد ۶۱۹
 171. آقای سجاد صفای هنروری فرزند حسین کد نامزد ۶۲۱
 172. آقای صابر صلاح کار فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۲۴
 173. آقای مازیار صیادی امیرکیاسر فرزند ناصر کد نامزد ۶۲۵
 174. آقای سیدحسین ضیابری سیدین فرزند سید مهدی کد نامزد ۶۲۶
 175. آقای حمیدرضا طاهری فرزند علی کد نامزد ۶۲۷
 176. آقای عبدالله طوماری فرزند انشاالله کد نامزد ۶۲۹
 177. آقای رضا عاطفی کیساری فرزند محمدنقی کد نامزد ۶۴۲
 178. آقای محمدحسن عاقل منش مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد ۶۴۵
 179. آقای میثاق عباس زاده مقدم جورشری مشهور به میثاق عباسى فرزند حسین کد نامزد ۶۴۷
 180. آقای سید نوری عباسی مشهور به نوری فرزند میر اقا کد نامزد ۶۴۸
 181. آقای حمید عبدالغفورپورکاشانی فرزند مجید کد نامزد ۶۴۹
 182. آقای اسمعیل عبداللهی فرزند محمد کد نامزد ۶۵۱
 183. آقای محسن عبدی کرنق فرزند رجبعلی کد نامزد ۶۵۴
 184. آقای فرشاد عرب مشهور به ابراهیم فرزند اله یار کد نامزد ۶۵۶
 185. آقای مجید عزیزی مشهور به لیفکوئى فرزند محمود کد نامزد ۶۵۸
 186. آقای مسعود عزیزی فرزند ایت اله کد نامزد ۶۵۹
 187. آقای بهروز عزیزی فرد فرزند ایوب کد نامزد ۶۷۱
 188. آقای حامد عسکری فرزند حسن کد نامزد ۶۷۲
 189. آقای علی عسگری جعفرآبادی فرزند محمد کد نامزد ۶۷۴
 190. آقای جواد عصیان صیقلانی فرزند رضا کد نامزد ۶۷۵
 191. آقای سیدامیرحسین علوی امندانی مشهور به مهندس علوی فرزند میر شمس کد نامزد ۶۷۸
 192. آقای سیدرضا علوی زمیدانی فرزند سید عباس کد نامزد ۶۷۹
 193. آقای سیدجمال علوی گیلوان فرزند سید مرتضى کد نامزد ۶۸۱
 194. خانم اشرف علی پوردهشال فرزند محمد حسین کد نامزد ۶۸۲
 195. آقای محمدحسن علی پورکسبخی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۶۸۴
 196. آقای عباس علیجانی فرزند رجب کد نامزد ۶۸۵
 197. آقای عباس علیزاده سروندی فرزند محمد تقى کد نامزد ۶۸۶
 198. آقای بهروز علی نژاد فرزند اسمعیل کد نامزد ۶۸۷
 199. آقای افشین عموزاده لیچائی فرزند شعبان کد نامزد ۶۸۹
 200. آقای مهدی عینی خسمخی فرزند محمدولى کد نامزد ۶۹۱
 201. آقای عبدالوهاب غریبی لاسکی مشهور به على فرزند شیرعلی کد نامزد ۶۹۲
 202. آقای محمد غلام زاده فرزند حسن کد نامزد ۶۹۴
 203. خانم فاطمه غمگسارصالح فرزند مهرداد کد نامزد ۶۹۵
 204. خانم سیده کبری فاضلی امندانی مشهور به شیوا فرزند سیدعباس کد نامزد ۶۹۶
 205. آقای رضا فرازمندفر فرزند محمد حسن کد نامزد ۶۹۷
 206. آقای بهروز فرج بستی فرزند پرویز کد نامزد ۶۹۸
 207. آقای میلاد فرخ فرزند ابراهیم کد نامزد ۷۱۲
 208. آقای خسرو فرخی رشته رودی فرزند اکبر کد نامزد ۷۱۴
 209. خانم لادن فرزام فر فرزند احمد على کد نامزد ۷۱۵
 210. آقای مرتضی فرهمندآزموده مشهور به سینا فرزند محمد على کد نامزد ۷۱۶
 211. خانم زینب فلک دوست فرزند امیر کد نامزد ۷۱۷
 212. آقای مرتضی فیض زاده نفوتی مشهور به حمید فرزند مظفر کد نامزد ۷۱۸
 213. آقای سیدعلی قائمی فرزند سیدشکور کد نامزد ۷۱۹
 214. آقای علیرضا قانع صومعه سرائی مشهور به على قانع فرزند یوسفعلی کد نامزد ۷۲۱
 215. آقای کیهان قدیرزاده مشهور به قدیر نژاد فرزند عزت اله کد نامزد ۷۲۴
 216. آقای خسرو قربانی مشهور به حاج خسرو فرزند منصور کد نامزد ۷۲۶
 217. آقای قربان قربانی خداشهری فرزند رمضان على کد نامزد ۷۲۷
 218. آقای مرتضی قربانی زاده قاضیانی مشهور به قربان زاده فرزند محمدحسین کد نامزد ۷۲۸
 219. آقای رضا قره ویلی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۷۲۹
 220. آقای رسول قلی زاده برندق فرزند ولى الله کد نامزد ۷۴۱
 221. آقای داود قوی پنجه پیشخانی فرزند عطاب اله کد نامزد ۷۴۲
 222. آقای مجتبی قویدل صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد ۷۴۵
 223. آقای محمدرضا کاظمی زاده گرفمی مشهور به سعید کاظمى فرزند یوسف کد نامزد ۷۴۷
 224. آقای فرزین کاظمی نوری فرزند فریبرز کد نامزد ۷۴۸
 225. آقای امیررضا کریمی آذری فرزند فریدون کد نامزد ۷۴۹
 226. آقای سیدجلال کریمی سلیماندارابی فرزند سیدجعفر کد نامزد ۷۵۱
 227. آقای حسن کریمی کرنق فرزند عوضعلی کد نامزد ۷۵۲
 228. آقای سامان کشاورزمیرمحله فرزند غفار کد نامزد ۷۵۴
 229. آقای سینا کشتکار فرزند على کد نامزد ۷۵۶
 230. خانم اعظم کشت کارلنگرودی فرزند علی کد نامزد ۷۵۷
 231. آقای فرزین کمائی فرزند فریدون کد نامزد ۷۵۸
 232. آقای پرویز کهن سال فرزند على اصغر کد نامزد ۷۵۹
 233. آقای محمد کهنسال نودهی فرزند محسن کد نامزد ۷۶۱
 234. آقای سیامک کوچکی فرزند عباس کد نامزد ۷۶۲
 235. آقای روح اله گازر فرزند اسمعیل کد نامزد ۷۶۵
 236. آقای بهنام گل پریزاده فرزند رمضانعلى کد نامزد ۷۶۷
 237. آقای احمد گلی پوربارکوسرائی فرزند نظر على کد نامزد ۷۶۸
 238. خانم خدیجه گلین مقدم فرزند رحیم کد نامزد ۷۶۹
 239. آقای امیدرضا گیاهی فرزند على اکبر کد نامزد ۷۸۱
 240. آقای محمد لاجوردی جوبنی فرزند ظهیر کد نامزد ۷۸۲
 241. آقای فرزاد لامعی فرزند بشیر کد نامزد ۷۸۴
 242. آقای حسین لطیفی فرزند شمس على کد نامزد ۷۸۵
 243. آقای محمدرسول لطیفی مشهور به فرهاد فرزند اسماعیل کد نامزد ۷۸۶
 244. آقای مهدی مایه مشهور به کامبیز فرزند قاسم کد نامزد ۷۸۹
 245. آقای حسین متقی شاه خالی فرزند ابراهیم کد نامزد ۷۹۱
 246. آقای داراب مجد فرزند حسن کد نامزد ۷۹۲
 247. خانم نرجس خاتون مجیدی فرزند غلامحسین کد نامزد ۷۹۴
 248. آقای ابراهیم محبی چلمه سرا فرزند اسمعیل کد نامزد ۷۹۵
 249. آقای سیدمجید محجوب خطیبانی فرزند سید محمد کد نامزد ۷۹۶
 250. آقای صابر محمدپور فرزند محمد رضا کد نامزد ۷۹۷
 251. آقای حسین محمدپورپشتهانی فرزند فرخ اله کد نامزد ۷۹۸
 252. آقای احمد محمدپوردورودخانی فرزند ایرج کد نامزد ۸۱۲
 253. خانم زینب محمددوست چهارده فرزند محمدعلى کد نامزد ۸۱۴
 254. آقای سیدسهند محمدی ضیابری فرزند سید سهند کد نامزد ۸۱۶
 255. خانم زهرا محمدی کجیدی فرزند محمد ولى کد نامزد ۸۱۷
 256. آقای افشین محمدی مقدم مشهور به حجت فرزند حسین کد نامزد ۸۱۸
 257. آقای ابراهیم محمدی مقدم گورابی مشهور به مصطفى فرزند حسین کد نامزد ۸۱۹
 258. آقای محمد محمودیان فرزند بهلول کد نامزد ۸۲۱
 259. آقای سیدیوسف مرتضوی خطیبانی فرزند سید اشرف کد نامزد ۸۲۴
 260. آقای حمیدرضا مزدگیرروزانه فرزند اصغر کد نامزد ۸۲۵
 261. آقای داود معصومی پورطالکوئی فرزند محمد کد نامزد ۸۲۶
 262. آقای عیسی مقدادی فرزند محمد کد نامزد ۸۲۷
 263. آقای سینا مقدادی کاسانی مشهور به فرزند علی اکبر کد نامزد ۸۲۸
 264. آقای غلامرضا مقدسی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۲۹
 265. آقای بهزاد مقدم نیا مشهور به بهزاد فرزند حسن کد نامزد ۸۴۱
 266. آقای علی اصغر مکرم رفتاری فرزند على اکبر مکرم رفتاری کد نامزد ۸۴۲
 267. آقای احمد ملک فرنود فرزند قدرت اله کد نامزد ۸۴۵
 268. آقای مهدی ملکی راد مشهور به مهندس مهدی فرزند ارسلان کد نامزد ۸۴۶
 269. آقای مجید منادی اسلامی مشهور به آرمین فرزند احمد کد نامزد ۸۴۷
 270. آقای امین مهاجری مشهور به حسام فرزند حسن کد نامزد ۸۴۸
 271. آقای سیدجعفر مهرابی شهرستانی فرزند سید حسن کد نامزد ۸۵۱
 272. آقای حمیدرضا مهربخش فرزند احمد کد نامزد ۸۵۲
 273. آقای سلمان موحدخواه فرزند محمود کد نامزد ۸۵۴
 274. خانم فاطمه مودب نیا فرزند اسماعیل کد نامزد ۸۵۶
 275. آقای سیدسعید موذنی محمدی مشهور به محمدی فرزند میرنوراحمد کد نامزد ۸۵۷
 276. آقای سیدرضا موسوی روزان مشهور به موسوی روزان فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۸۵۸
 277. آقای سیدرضا موسوی لاکانی فرزند سیداحمد کد نامزد ۸۵۹
 278. آقای سیدحمزه موسوی نخودچری مشهور به سیدحمزهموسوی فرزند سیداسمعیل کد نامزد ۸۶۱
 279. آقای حسین میربلوک لیچائی فرزند حسن کد نامزد ۸۶۲
 280. خانم سیده زهرا میرحسینی لاکانی فرزند میر یحیى کد نامزد ۸۶۴
 281. آقای موسی ناصح نصیحت گو فرزند روح اله کد نامزد ۸۶۷
 282. آقای محمد ندائی فرزند غلامحسین کد نامزد ۸۶۸
 283. آقای پیروز ندیم قاضیانی فرزند محمود کد نامزد ۸۶۹
 284. آقای اشکان نصیری فرزند التفات کد نامزد ۸۷۱
 285. آقای حجت اله نصیری پیشوری فرزند حشمت اله کد نامزد ۸۷۲
 286. آقای محمدتقی نظری مشهور به حمید فرزند سهراب علی کد نامزد ۸۷۴
 287. آقای ابراهیم نگارستان بیجاری فرزند محمدصادق کد نامزد ۸۷۶
 288. آقای اسفند نوپور فرزند رحیم کد نامزد ۸۷۹
 289. آقای محمد نوری فرزند رضاقلى کد نامزد ۸۹۱
 290. آقای مهدی نوری هریس مشهور به رضا نوری و نوری فرزند محمد کد نامزد ۸۹۲
 291. آقای جلال نیک فطرت شالدهی فرزند مهدی کد نامزد ۸۹۵
 292. آقای مظفر نیکومنش فرزند غلامعلى کد نامزد ۸۹۷
 293. آقای نقی هدایتی فرزند على اصغر کد نامزد ۸۹۸
 294. آقای اکبر هدایتی نیک نژادرشتی فرزند حسن کد نامزد ۹۱۲
 295. آقای حجت هرمزان فرزند هادی کد نامزد ۹۱۴
 296. آقای قنبر همتی فرزند رضا کد نامزد ۹۱۵
 297. آقای محمدحسین واثق کارگرنیا فرزند محمد على کد نامزد ۹۱۷
 298. آقای ابوالحسن وارسته بهدانی فرزند محمد کد نامزد ۹۱۸
 299. آقای غلامرضا وطنخواه کلورزی فرزند مراد کد نامزد ۹۲۵
 300. آقای عماد ولی زاده فرزند عین اله کد نامزد ۹۲۶
 301. آقای علی یوسفی نژاد فرزند ناز على کد نامزد ۹۲۹

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور

از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *